Her finner du våre vedtekter

 

LOVER FOR NITTEDAL HISTORIELAG

 

Lover for Nittedal Historielag vedtatt på årsmøte den 26. februar 2012. 

§ 1. Laget har til formål å utbre kunnskap om bygdas historie, fremme interessen for lokalhistorie og kulturvern, samle inn og ta vare på alt som har betydning for Nittedals og Hakadals historie, og som kan fortelle om folks livsvilkår gjennom tidene. 

§ 2. Virksomhet. For å nå formålet kan laget, eventuelt i samarbeid med aktuelle kommunale organer, skolene, andre foreninger eller enkeltpersoner

  • arrangere møter, kurser, ekskursjoner, registreringer, innsamling av muntlig tradisjon, musikk, målføre, stedsnavn, fotografier og annet av historisk interesse. 
  • arbeide for at det kan bli utgitt publikasjoner og annen informasjon om bygda og bygdefolket, i trykt eller elektronisk form.  
  • arbeide for vern av fornminner og kulturminner i kommunen.  

§ 3. Laget står tilsluttet Landslaget for lokalhistorie og Romerike Historielag.  

§ 4. Medlemmer av laget er de som betaler den årlige kontingent.  

     Kontingenten blir fastsatt av årsmøtet. 

§ 5. Laget skal ledes av et styre bestående av leder + 4 styremedlemmer med 2 varamedlemmer.  

     Årsmøtet velger:  

     a. Leder for 1 år.   

     b. 4 styremedlemmer for 2 år - 2 er på valg annet hvert år, første gang etter loddtrekning.  

     c. 2 varamedlemmer i nummerorden for 1 år.  

     d. 2 revisorer for 1 år.  

e. Valgkomite med 2 medlemmer for 2 år. 1 medlem går ut hvert år. Styret fremmer forslag om nytt medlem i valgkomiteen.

Valg av leder og styremedlemmer skal foregå skriftlig, dersom et eller flere medlemmer ber om det.  

Styret fastsetter selv hvilke funksjoner de ulike medlemmene (utenom lederen) skal ha. Styret sammenkalles av lederen, og innkallingen skal skje med minst 3 dagers varsel. For gyldig vedtak kreves at minst 3 medlemmer er til stede. Det føres protokoll fra styremøtene. Varamedlemmene får innkalling til og protokoll fra styremøtene. Styret kan utpeke nemnder eller enkeltpersoner til å ta seg av spesielle arbeidsoppgaver.

§ 6. Regnskapet skal føres for hvert kalenderår og legges fram for årsmøtet til godkjenning i revidert stand.  

 

§ 7. Årsmøte holdes hvert år innen utgangen av februar. Det skal kunngjøres i lokalavisen med 14 dagers varsel. Årsmøtet skal behandle:  

     a. Årsmelding  

     b. Revidert regnskap  

     c. Valg  

     d. Kontingentfastsettelse  

     e. Innkomne forslag  

Alle som møter personlig, og som har betalt kontingent for siste år, kan stemme. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være innkommet til styret senest 8 dager i forveien. 

§ 8. Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når styret bestemmer det eller når minst 25

stemmeberettigede medlemmer krever det. For innkalling og varsel gjelder samme regler som for årsmøtet. Ekstraordinære årsmøter kan bare behandle den eller de saker som er annonsert i innkallingen.

 

§ 9. Lovendringer kan foretas på årsmøtet med 2/3 flertall.  

§ 10. Oppløsning av laget kan skje når 2 påfølgende årsmøter beslutter det med 2/3 flertall. Lagets arkiv, aktiva og midler går over til Romerike Historielag. Hvis det ikke eksisterer, går det over til Nittedal kommune.