Årsmøte 2023

Årsmøte 2023

Publisert av Per Bjørn Lotherington den 22.02.23.

Onsdag 15. februar holdt Nittedal Historielag sitt årsmøte i Lillesalen i Flammen. Det var omkring 40 medlemmer til stede. 

Årsmelding, regnskap og forslag til kontingentøkning ble alle godkjent og vedtatt uten innsigelser. 

Årsmeldingen som ble gjennomgått i møtet, viser at laget har mange aktiviteter og stort tilbud av medlemsmøter. 

Regnskapet ble gjort opp med et lite underskudd, kr. 12.003,79, men økonomien i laget er god. 

Da styret foreslo en kontingentøkning fra 200 til 250 kroner i året, hadde det direkte sammenheng med tilsvarende økning i den kontingenten laget betaler til Romerike Historielag. 

Forslaget om deltakeravgift på arrangementer begrunnes med at laget har kostnader knyttet til annonsering, møtelokaler og honorarer til foredragsholdere. Det gjøres unntak for årsmøtet og julemøtet.   


Styreleder Per Bjørn Lotherington gjennomgår årsmeldingen.

Ingen endring i styret

Foruten leder av laget, som velges for 1 år, var to styremedlemmer på valg: Jorunn Andersen og Tom Christophersen. De ble gjenvalgt (2 år).
Per Bjørn Lotherington (bildet) ble gjenvalgt som styreleder for 1 år. 

De to varamedlemmene Thorleif Henriksen og Erling Birkedal ble begge gjenvalgt for 1 år.
Revisorene Arvid Ruus og Gro Knai ble begge gjenvalgt. 
Nytt medlem i valgkomiteen etter Eivy Maxwell ble Gunor Skøyen (2år). Alfred Kirkeby sitter i et år til.

De øvrige styremedlemmene som ikke var på valg: Oddbjørn Farkvam, Rune Winum og Per Bjørn Lotherington. 

I år feirer vi 70 år

Programmet for 2023/24 ble presentert på årsmøtet. Det bærer preg av at Historielaget feirer 70 år i år. Vi arrangerer en festmiddag og tre møter som alle skal handle om bygda og folk i bygda på 1950-tallet da laget ble stiftet. 

Med en festmiddag starter feiringen fredag 24. mars på NIL-huset. Lone Elisabeth Hansen vil kåsere om bygdelivet på 1950-tallet.
Invitasjon til festen sendes ut snart. Påmeldingsfrist blir 10. mars.

De neste arrangementene blir om skole og skolevesenet onsdag 19. april, om gardsdrift 10. mai og om skihistorie i julemøtet 26. november. 

Historielagets aktiviteter starter for øvrig allerede søndag 19. mars med åpen dag ved Bygdesamlinga ved Hagen skole.
Det blir salg av vafler og kaffe. 

Programmet er sendt medlemmene

Annen informasjon 

Etter årsmøtet ga styret informasjon om to saker: Arbeidet med neste års kalender som skal handle om plasser i marka, og om lagets uttalelse om kommuneplanens arealdel. Planen foreslår å endre regulering for området rundt Hagen skole 1880 fra offentlige formål til Landbruk, natur og friluft (LNF) med mulighet til å etablere en boenhet i skolebygget. Historielaget vil uttale at området må bevares til offentlige formål så det kan utvikles til det bygdetunet som det ligger så godt til rette for, og som vi gjennom Interimsstyret for bygdetunet har vist at det er godt egnet til. 

Styret vil sende en uttalelse til kommuneplanen innen 5. mars som er fristen for uttalelse.

 Margret Lie Wessel presenterer Fortidsminneforeningen Nittedal og Hakadal.

Åpent møte med Fortidsminneforeningen

I et åpent møte etter årsmøtet holdt Margret Lie Wessel (bildet) foredrag om Fortidsminneforeningen Nittedal og Hakadal. Lokallaget ble stiftet for vel ett år siden og engasjerer seg sterkt i at kulturminner må bevares for ettertida. Hun pekte på flere samarbeidsmuligheter som ble godt tatt imot i spørsmål og kommentarer fra medlemmene. Fortidsminneforeningen og Historielaget samarbeider allerede godt med Bygdetunet ved Hagen skole.

Per Bjørn Lotherington